หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
บทความทางวิชาการ
งานประกันคุณภาพ
ผลงานของคณาจารย์
"
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
สถิติการใช้งาน
VISITOR
ONLINES 1
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

1.1 ชื่อภาษาไทย:                ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาศิลปะการแสดง

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ:           Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts )

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

2.1 ชื่อเต็ม (ไทย):             ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาศิลปะการแสดง

2.2 ชื่อย่อ (ไทย):              ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)

2.3 ชื่อเต็ม (อังกฤษ):          Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts)

2.4 ชื่อย่อ (อังกฤษ):           B.F.A. (Performing Arts)

 

3. วิชาเอก                              

                                             ศิลปะการแสดง (Performing Arts) 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตศิลปะการแสดงให้มีความสามารถ รอบรู้ในศาสตร์ และศิลปะการแสดง

4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตศิลปะการแสดงให้มีความสามารถในการค้นคว้า วิจัยทางศิลปะการแสดงอย่างเป็นระบบ

4.3 เพื่อผลิตบัณฑิตศิลปะการแสดงให้สามารถสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางด้านการแสดง 

4.4 เพื่อผลิตบัณฑิตศิลปะการแสดงให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกรักษ์วัฒนธรรมของชาติ

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละครเวที ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ การจัดการแสดง ในตำแหน่งต่างๆ เช่น นักแสดง (Actor and Actress) ผู้ฝึกสอนการแสดง (Acting Coach) ฝ่ายคัดเลือกนักแสดง (Casting) ครูสอนการแสดง (Acting Teacher) ผู้กำกับการแสดง (Director)  ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง (Assistance Director) ผู้กำกับเวที (Stage Manager) ฝ่ายอำนวยการผลิต (Producer) ฝ่ายสร้างสรรค์บทรายการโทรทัศน์(Creative) บทภาพยนตร์,บทละครโทรทัศน์ (Script Writer) พิธีกร, ผู้ดำเนินรายการ (Hosted) ฝ่ายประสานงาน (Co-producer) ฝ่ายเทคนิคฉาก,แสง,เสียง,กล้อง (Technical) ฝ่ายออกแบบฉาก (Scene Designer) ฝ่ายออกแบบเครื่องแต่งกายนักแสดง (Costume Designer) ฝ่ายแต่งหน้านักแสดง (Make up Artist) ฝ่ายสถานที่ (Location Man) ) ฝ่ายสร้างสรรค์การจัดงาน (Event Organizer)

6.  หลักสูตร

6.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                                                           129 หน่วยกิต

6.2 โครงสร้างหลักสูตร

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

30  หน่วยกิต 

 

1.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

7    หน่วยกิต

 

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

8    หน่วยกิต

 

3.  กลุ่มวิชาภาษา

9    หน่วยกิต

 

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6    หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

93  หน่วยกิต 

 

1. กลุ่มวิชาบังคับคณะศิลปกรรมศาสตร์

21  หน่วยกิต

 

2. กลุ่มวิชาบังคับสาขาวิชาศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์

24  หน่วยกิต


3. กลุ่มวิชาเอกบังคับสาขาวิชาศิลปะการแสดง

24  หน่วยกิต


4. กลุ่มวิชาเอกเลือกสาขาวิชาศิลปะการแสดง

24  หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 

6    หน่วยกิต

6.3 รายวิชา

                      กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                      7              หน่วยกิต 

 

AYGE1101 

 

อารยธรรมไทย

(Thai Civilization) 

3 (3-0-6)

 

AYGE1102 

กีฬาเพื่อสุขภาพ 

(Sport for Health) 

1 (0-2-1) 

AYGE1103 

สื่อสารมวลชนเบื้องต้น

(Introduction to Mass Communication)

3 (3-0-6

                               

            กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                                8              หน่วยกิต

AYGE1201

จิตวิทยากับคุณภาพชีวิต

(Psychology for Quality Life)

3 (3-0-6)

AYGE1202

การศึกษาค้นคว้าและนำเสนอสารนิเทศ

(Information   Search and Presentation)

2 (2-0-4)

AYGE1203

ศิลปะพื้นฐาน

(Basic Arts)

3 (3-0-6)

             กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                                                                9              หน่วยกิต

AYGE1301

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

(Thai for Communication)

3 (2-2-6)

AYGE1302

ภาษาอังกฤษ  1

(English 1)

3 (2-2-6)

AYGE1303

ภาษาอังกฤษ  2

(English 2)

3 (2-2-6)

               กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                              6              หน่วยกิต

AYGE1401

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Computer and Information Technology)

3 (2-2-6)

AYGE1402

วิทยาศาสตร์กับสังคม

(Science and Society)

3 (3-0-6)

AYGE1403

คณิตศาสตร์ทั่วไป

(General Mathematics)

3 (3-0-6)

AYGE1404

การคิดและการตัดสินใจ

(Thinking and Decision)

3 (3-0-6)

AYGE 1405

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

(Basic Mathematics)

3 (3-0-6)

AYGE 1406

สถิติเบื้องต้น

(Introduction to Statistics)

3 (3-0-6)

AYGE 1407

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(Introduction to Computer)

3(3-0-6)

 

          หมวดวิชาเฉพาะ                                                                93              หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกนคณะศิลปกรรมศาสตร์                                         21            หน่วยกิต

FAFA 2101

ศิลปะกับมนุษย์

(Arts and Humanity)

3(3-0-6)

FAFA 2102

ประวัติศาสตร์ศิลปะ

(History of Arts)

3(3-0-6)

FAFA 4103

ศิลปะวิจารณ์

(Arts Criticism)

3(3-0-6)

FAFA 2104

สัมมนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

(Seminar of Local Arts and Cultural)

3(1-4-4)     

FAFA 4105

สหกิจศึกษา

(Co-operative Education)

3(0-6-3)

FAFA 4106

ภาคนิพนธ์

(Senior Project)

6(0-12-6)

 

กลุ่มวิชาแกนสาขาศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์                        24          หน่วยกิต

FAPD 1107

พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย

(Fundamental of Thai Dance)

3(1-4-4)

FAPD 1108

พื้นฐานนาฏศิลป์สากล

(Fundamental of Western Dance)

3(1-4-4)

FAPD 1109

พื้นฐานการแสดงและการกำกับการแสดง

(Fundamental of Acting and Directing)

3(1-4-4)

FAPD 1110

พื้นฐานการออกแบบเพื่อการแสดง

(Fundamental of Theatre Design)

3(1-4-4)

FAPD 2111

ประวัติศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์

(History of Performing Arts and Dance)

3(3-0-6)

FAPD 2112

หลักการสร้างงานศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์

(Performing Arts and Dance Production)

3(3-0-6)

FAPD 2113

การแต่งหน้าเพื่อการแสดง

(Stage Make-Up)

3(1-2-4)

FAPD 2114

การใช้เสียงและดนตรีสำหรับศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์

(Vocal Training and Music for Performing   Arts and Dance)

3(1-4-4)

 

กลุ่มวิชาเอกบังคับศิลปะการแสดง                                                 24           หน่วยกิต

FAPA 2201

การแสดง 1

(Acting 1)

3(1-4-4)

FAPA 3202

การกำกับการแสดง 1

(Directing 1)

3(1-4-4)

FAPA 2203

การอ่านตีความและการวิเคราะห์บทละคร

(Oral Interpretation and Script Analysis)

3(1-4-4)

FAPA 2204

การฝึกท่วงท่า

(Stage Movement)

3(1-4-4)

FAPA 3205

พื้นฐานการเขียนบท

(Fundamental of Play Writing)

3(1-4-4)

FAPA 2206

การออกแบบฉาก 1

(Scene Design 1)

3(1-4-4)

FAPA 2207

การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1

(Costume Design 1)

3(1-4-4)

FAPA 2208

การออกแบบแสงและเสียง 1

(Lighting and Sound Design 1)

3(1-4-4)

 

กลุ่มวิชาเอกเลือกศิลปะการแสดง                                                    24          หน่วยกิต

FAPA 3301

การแสดง 2

(Acting 2)

3(1-4-4)

FAPA 4302

การกำกับการแสดง 2

(Directing 2)

3(1-4-4)

FAPA 3303

การแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์

(Acting for Television and Film)

3(1-4-4)

FAPA 3304

การออกแบบฉาก 2

(Scene Design 2)

3(1-4-4)

FAPA 3305

การออกแบบเครื่องแต่งกาย 2

(Costume Design 2)

3(1-4-4)

FAPA 3306

การออกแบบแสงและเสียง 2

(Lighting and Sound Design 2)

3(1-4-4)

FAPA 4307

การเขียนบทละครเวที

(Playwriting for Theatre)

3(1-4-4)

FAPA 4308

การเขียนบทละครโทรทัศน์

(Script Writing for Television Drama)

3(1-4-4)

FAPA 4309

การเขียนบทภาพยนตร์

(Script Writing for Film)

3(1-4-4)

FAPA 3310

ละครสร้างสรรค์

(Creative Drama)

3(1-4-4)

FAPA 3311

ละครเพื่อการศึกษา

(Theatre in Education)

3(1-4-4)

FAPA 3312

ละครหุ่น

(Puppetry)

3(1-4-4)

FAPA 3313

ละครเด็ก

(Children Play)

3(1-4-4)

FAPA 4314

การผลิตภาพยนตร์สั้น

(Short Film Production)

3(1-4-4)

FAPA 4315

การบริหารจัดการธุรกิจการแสดง

(Theatre Business and Management)

3(3-0-6)

FAPA 3316

ทักษะการสร้างงานการออกแบบเพื่อการแสดง

(Theatre Crafts)

3(1-4-4)

FAPA 3317

สื่อและเทคโนโลยีทางศิลปะการแสดง

(Media and Technology for Performing Arts)

3(1-4-4)

 

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                   6   หน่วยกิต

                       เลือกเรียนวิชาอื่นที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ/หรือ กลุ่มวิชาเอกเลือก

Copyright © 2010 Faculty of fine and Applied art Institute of Technology Ayothaya. All Right reserved.