หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
บทความทางวิชาการ
งานประกันคุณภาพ
ผลงานของคณาจารย์
"
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
สถิติการใช้งาน
VISITOR
ONLINES 1
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขานาฎศิลป์

 

เปิดสอนวิชานาฏศิลป์ไทย,นาฏศิลป์พื้นบ้าน,นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย,นาฏศิลป์สากล เช่น BALLET,JAZZ, HIP HOP,CONTEMPORARY DANCE ใช้หลักสูตร A.T.O.D ของประเทศออสเตรเลียเป็นหลักสูตรร่วมและสอนการออกแบบเพื่อนาฏศิลป์เช่น การออกแบบท่าเต้น,การแต่งหน้าเพื่อการแสดง,การออกแบบเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

1.1 ชื่อภาษาไทย:                ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานาฏศิลป์

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ:             Bachelor of Fine and Applied Arts (Dance)

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

2.1 ชื่อเต็ม (ไทย):              ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานาฏศิลป์

2.2 ชื่อย่อ (ไทย):               ศป.บ. (นาฏศิลป์)

2.3 ชื่อเต็ม (อังกฤษ):           Bachelor of Fine and Applied Arts (Dance)

2.4 ชื่อย่อ (อังกฤษ):            B.F.A. (Dance)

 

3. วิชาเอก                           นาฏศิลป์  (Dance) 

 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตนาฏศิลป์ให้มีความสามารถ รอบรู้ในศาสตร์ ด้านนาฏศิลป์ทั้งไทยและสากล

4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตนาฏศิลป์ให้มีความสามารถในการค้นคว้า วิจัยทางนาฏศิลป์อย่างเป็นระบบ

4.3 เพื่อผลิตบัณฑิตนาฏศิลป์ให้สามารถสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางด้านนาฏศิลป์ 

4.4 เพื่อผลิตบัณฑิตนาฏศิลป์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกรักษ์วัฒนธรรมของชาติ

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละครเวที ละครโทรทัศน์ ,ภาพยนตร์,รายการโทรทัศน์, การจัดการแสดง

ในตำแหน่งต่างๆเช่น นักเต้น (Dancer) ผู้ออกแบบท่าเต้น (Choreographer)  ผู้ช่วยออกแบบท่าเต้น (Assistance Choreographer) ครูสอนนาฏศิลป์ (Dance Teacher) นักแสดง (Actor and Actress)  พิธีกร,         ผู้ดำเนินรายการ (Hosted) ฝ่ายคัดเลือกนักแสดง (Casting) ฝ่ายควบคุมการผลิต (Producer) ฝ่ายสร้างสรรค์รายการ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ (Creative) ฝ่ายสร้างสรรค์การจัดงาน (Event Organizer) ฝ่ายประสานงาน  (Co-producer)   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ฝ่ายจัดการการแสดงนาฏศิลป์ (Dance Management) ฝ่ายออกแบบ จัดหาเครื่องแต่งกายนักแสดง (Costume) ฝ่ายแต่งหน้านักแสดง (Make up)  

 

6. หลักสูตร

6.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                129 หน่วยกิต

6.2 โครงสร้างหลักสูตร

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

30  หน่วยกิต 

 

1.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

7    หน่วยกิต

 

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

8    หน่วยกิต

 

3.  กลุ่มวิชาภาษา

9    หน่วยกิต

 

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6    หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

93  หน่วยกิต 

 

1. กลุ่มวิชาบังคับคณะศิลปกรรมศาสตร์

21  หน่วยกิต

 

2. กลุ่มวิชาบังคับสาขาวิชาศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์

24  หน่วยกิต

 

3. กลุ่มวิชาเอกบังคับสาขาวิชานาฏศิลป์

24  หน่วยกิต

 

4. กลุ่มวิชาเอกเลือกสาขาวิชานาฏศิลป์

24  หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

6.3 รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                                       30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                                                                          7 หน่วยกิต


AYGE1101 

 

อารยธรรมไทย

(Thai Civilization) 

3 (3-0-6)

 

AYGE1102 

กีฬาเพื่อสุขภาพ 

(Sport for Health) 

1 (0-2-1) 

AYGE1103 

สื่อสารมวลชนเบื้องต้น 

(Introduction to Mass Communication) 

3 (3-0-6 

                               

                                กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                     8              หน่วยกิต

AYGE1201

จิตวิทยากับคุณภาพชีวิต

(Psychology for Quality Life)

3 (3-0-6)

AYGE1202

การศึกษาค้นคว้าและนำเสนอสารนิเทศ

(Information   Search and Presentation)

2 (2-0-4)

AYGE1203

ศิลปะพื้นฐาน

(Basic Arts)

3 (3-0-6)

                                กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                     9              หน่วยกิต

AYGE1301

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

(Thai for Communication)

3 (2-2-6)

AYGE1302

ภาษาอังกฤษ  1

(English 1)

3 (2-2-6)

AYGE1303

ภาษาอังกฤษ  2

(English 2)

3 (2-2-6)

                กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์             6              หน่วยกิต

AYGE1401

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Computer and Information Technology)

3 (2-2-6)

AYGE1402

วิทยาศาสตร์กับสังคม

(Science and Society)

3 (3-0-6)

AYGE1403

คณิตศาสตร์ทั่วไป

(General Mathematics)

3 (3-0-6)

AYGE1404

การคิดและการตัดสินใจ

(Thinking and Decision)

3 (3-0-6)

AYGE 1405

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

(Basic Mathematics)

3 (3-0-6)

AYGE 1406

สถิติเบื้องต้น

(Introduction to Statistics)

3 (3-0-6)

AYGE 1407

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(Introduction to Computer)

3(3-0-6)

 

                หมวดวิชาเฉพาะ                                 93              หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาแกนคณะศิลปกรรมศาสตร์                           21            หน่วยกิต

FAFA 2101

ศิลปะกับมนุษย์

(Arts and Humanity)

3(3-0-6)

FAFA 2102

ประวัติศาสตร์ศิลปะ

(History of Arts)

3(3-0-6)

FAFA 4103

ศิลปะวิจารณ์

(Arts Criticism)

3(3-0-6)

FAFA 2104

สัมมนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

(Seminar of Local Arts and Cultural)

3(1-4-4)

FAFA 4105

สหกิจศึกษา

(Co-operative Education)

3(0-6-3)

FAFA 4106

ภาคนิพนธ์

(Senior Project)

6(0-12-6)


 กลุ่มวิชาแกนสาขาศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์           24          หน่วยกิต

FAPD 1107

พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย

(Fundamental of Thai Dance)

3(1-4-4)

FAPD 1108

พื้นฐานนาฏศิลป์สากล

(Fundamental of Western Dance)

3(1-4-4)

FAPD 1109

พื้นฐานการแสดงและการกำกับการแสดง

(Fundamental of Acting and Directing)

3(1-4-4)

FAPD 1110

พื้นฐานการออกแบบเพื่อการแสดง

(Fundamental of Theatre Design)

3(1-4-4)

FAPD 2111

ประวัติศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์

(History of Performing Arts and Dance)

3(3-0-6)

FAPD 2112

หลักการสร้างงานศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์

(Performing Arts and Dance roduction)

3(3-0-6)

FAPD 2113

การแต่งหน้าเพื่อการแสดง

(Stage Make-Up)

3(1-2-4)

FAPD 2114

การใช้เสียงและดนตรีสำหรับศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์

(Vocal Training and Music for Performing   Arts and Dance)

3(1-4-4)


  กลุ่มวิชาเอกบังคับนาฏศิลป์             24           หน่วยกิต

FADA 2201

บัลเล่ต์ 1

(Ballet 1)

3(1-4-4)

FADA 2202

แจ๊ส 1

(Jazz 1)

3(1-4-4)

FADA 2203

นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1

(Contemporary Dance 1)

3(1-4-4)

FADA 2204

นาฏศิลป์ตะวันตก

(Western Dance)

3(1-4-4)

FADA 2205

นาฏศิลป์ไทย 1

(Thai Dance 1)

3(1-4-4)

FADA 2206

นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน

(Thai Folk Dance)

3(1-4-4)

FADA 2207

นาฏศิลป์ตะวันออก

(Eastern Dance)

3(1-4-4)

FADA 3208

การออกแบบท่าเต้น

(Choreography for Dance)

3(1-4-4)


กลุ่มวิชาเอกเลือกสาขาวิชานาฏศิลป์             24       หน่วยกิต

FADA 3301

บัลเล่ต์ 2

(Ballet 2)

3(1-4-4)

FADA 4302

บัลเล่ต์ 3

(Ballet 3)

3(1-4-4)

FADA 3303

แจ๊ส 2

(Jazz 2)

3(1-4-4)

FADA 4304

แจ๊ส 3

(Jazz 3)

3(1-4-4)

FADA 3305

นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2

(Contemporary Dance 2)

3(1-4-4)

FADA 4306

นาฏศิลป์ร่วมสมัย 3

(Contemporary Dance 3)

3(1-4-4)

FADA 3307

นาฏศิลป์ไทย 2

(Thai Dance 2)

3(1-4-4)

FADA 4308

นาฏศิลป์ไทย 3

(Thai Dance 3)

3(1-4-4)

FADA 3309

นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย

(Thai Contemporary Dance)

3(1-4-4)

FADA 3310

เครื่องแต่งกายสำหรับนาฏศิลป์

(Costume for Dance)

3(3-0-6)

FADA 4311

การบริหารจัดการธุรกิจนาฏศิลป์

(Dance Business and Management)

3(3-0-6)

FADA 3312

สื่อและเทคโนโลยีทางนาฏศิลป์

(Media and Technology for Dance)

3(3-0-6)

 


หมวดวิชาเลือกเสรี                                        6   หน่วยกิต

            เลือกเรียนวิชาอื่นที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ/หรือ กลุ่มวิชาเอกเลือก 

6    หน่วยกิต

Copyright © 2010 Faculty of fine and Applied art Institute of Technology Ayothaya. All Right reserved.